Medycyna pracy
Untitled document
SZANOWNY PRACODAWCO,

jeżeli chcesz zapewnić sobie wygodę, a swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa, postaw na współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczym w Łodzi. Łączy on profesjonalizm swojej kadry z ofertą świadczeń, dostosowaną do polskich warunków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Wszystkie ceny do negocjacji

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy CP-L jest największą tego typu placówką w Polsce. Dysponuje bogatym zapleczem diagnostycznym, laboratoryjnym i rehabilitacyjnym. Pracodawca korzystając z usług WOMP CP-L zapewnia swoim pracownikom pełne, rzetelne i szybko wykonywane badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne).

Badania mogą być przeprowadzone w zakresie następujących specjalności i usług:

 • interna
 • laryngologia
 • okulistyka
 • neurologia
 • dermatologia
 • ginekologia
 • kardiologia
 • ortopedia
 • chirurgia
 • psychotesty
 • spirometria
 • audiometria
 • RTG
 • EEG
 • EKG
 • laboratorium analityczne
 • inne badania wysokospecjalistyczne

 

Na życzenie pracodawców WOMP CP-L obejmuje pracowników stałymi, ponadstandardowymi działaniami w zakresie wymienionych specjalności i badań diagnostycznych. Lekarze WOMP CP-L uprawnieni do badań profilaktycznych realizują zadania dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, w szczególności poprzez:

 • wykonywanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych
 • rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
 • rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwościach wystąpienia niekorzystnych skutków będących jego następstwem
 • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej
 • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową
 • uczestniczenie w Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powoływanej na terenie zakładu pracy

 

Wzór skierowania na badania profilaktyczne

Miejscem świadczenia usług profilaktycznych dla pracowników może być wybrany przez zakład pracy jeden z naszych Międzyzakładowych Ośrodków Medycyny Pracy zlokalizowanych przy:

ul. Aleksandrowskiej 61/63
ul. Gdańskiej 117a
al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135)
ul. Tymienieckiego 18 Wykaz usług świadczonych przez WOMP CP-L w zakresie podstawowej medycyny pracy:

 • badania profilaktyczne pracowników przewidziane w kodeksie pracy:

  • wstępne
  • okresowe
  • kontrolne ( po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)

a w szczególności:

 • zatrudnionych przy maszynach w ruchu, na wysokości, w narażeniu na hałas, drgania, promieniowanie, pył przemysłowy, czynniki toksyczne i biologiczne
 • zatrudnionych na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychofizycznej
 • zatrudnionych w pracy wymagającej stałego i długotrwałego wysiłku głosowego
 • zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych
 • badania lekarskie uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców wszystkich kategorii
 • badania do świadectw kwalifikacyjnych - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób posiadających lub ubiegających się o pozwolenie na broń - lekarskie i psychologiczne
 • badania osób posiadających lub ubiegających się o licencję pracownika ochrony fizycznej lub pracownika zabezpieczenia technicznego - lekarskie i psychologiczne
 • badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego -lekarskie i psychologiczne
 • badania osób zajmujących się lub nadzorujących wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi , bronią i amunicją -lekarskie i psychologiczne
 • badania lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych
 • wykonywania szczepień ochronnych w związku z wykonywaną pracą


WYKAZ USŁUG

Przychodnia Konsultacyjno - Diagnostyczna z poradnią chorób zawodowych:

 • udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy
 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych wynikających z odrębnych przepisów


Poradnia Promocji Zdrowia zajmująca się inicjowaniem działalności pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników w zakresie promocji zdrowia i udzielaniem pomocy w realizacji tych zadań. Poradnia oferuje następujące programy promocji zdrowia:

 • Program profilaktyki chorób układu krążenia
 • Program wczesnego wykrywania patologii gruczołu krokowego
 • Program profilaktyki jaskry
 • Program prozdrowotny zapobiegający chorobom narządu ruchu związanym z wykonywaną pracą w pozycji siedzącej
 • Program profilaktyki raka sutka

Poradnia organizuje akcje szczepień ochronnych:

 • szczepienia przeciw grypie
 • szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby - wzw typu A, wzw typu B

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia:

 • wykonuje kontrole podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy
 • prowadzi podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy
 • udziela konsultacji i opiniuje sprawy dotyczące organizacji i  funkcjonowania opieki zdrowotnejnad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących
 • prowadzi rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jesnostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o której mowa art.2 ust.1 w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Wzór skierowania na badania profilaktyczne


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi

Designed by www.netram.pl
pt> pt>